Toll Free Number :1800 258 7750 (Available during banking hours - 10:00am to 06:00pm)

Reg. No: SA 2914 Dated : 27 Jan. 1995
License No: UBD Guj-1153 P Dated : 01 July 1995

IFSC Code

 Branch Code Branch Name IFSC code
 2 Affil Tower VARA0289001
 3 Kamrej VARA0289002
 4 Ring Road VARA0289003
 5 Kadodra VARA0289004
 6 Kapodra VARA0289005
 7 Katargam VARA0289006
 8 Punagam VARA0289007
 9 Sachin VARA0289008
 10 Navsari VARA0289009
 11 Ahmedabad VARA0289010
 12 Ankleshwar VARA0289011
 13 Yogichowk VARA0289012
 14 Mota Varachha VARA0289013
 15 Sarthana  VARA0289014
 16 Hirabaug  VARA0289015
 17 Ved-Dabholi VARA0289016
 18 Adajan VARA0289017
 19 A K Road VARA0289018
20 Amroli VARA0289019
21 Kargil VARA0289020
22 Pal VARA0289021
23 Udhna Pandesara Road VARA0289022
24 Udhna Magdalla Road VARA0289023